MR

Op onze school functioneert een medezeggenschapsraad, meestal M.R. genoemd. Deze M.R. is te vergelijken met een ondernemingsraad. Het is aan de M.R. met name de belangen van ouders en leerkrachten te behartigen. De algemene taak van de M.R. is het verlenen van advies en instemming over een aantal wettelijk vastgestelde beleidszaken en een aantal in onderling overleg met het Algemeen Bestuur afgesproken zaken. Voorbeelden hiervan zijn: het jaarlijks vast te stellen formatieplan en het activiteitenplan.

namens de ouders hebben zitting in de M.R.

Mevrouw Sabine van Stappershoef  moeder Jens (4) en Yinthe (2)

John Biermann vader van Jim (7)

Petra van Rooy moeder van Romy (5)

namens de leerkrachten hebben zitting:

mevrouw Monique van Asten – Berens (voorzitter)

mevrouw Katrien van Hoof

mevrouw Gabriëla Pattianakotta

adviseur:

mevrouw Eefje Bloemscheer

Vergaderingen van de MR zijn openbaar en vindt u in de jaarkalender. Indien u aanwezig wilt zijn vragen wij u om dat even door te geven aan een van de MR-leden.

De notulen van de vergadering kunt u in de personeelskoffiekamer vinden aan het prikbord.

post:

jaarverslag MR 2015 – 2016

nieuwsbrief passend onderwijs 1

nieuwsbrief passend onderwijs 2