Tevredenheid VDA Tilburg

Update VDA PO & VO Tilburg Zuid Schooljaar 2012-2013

. Leerlingen en ouders: VDA is belangrijk en leerzaam

De tevredenheid van leerlingen en ouders over het VDA is onderzocht. De uitkomsten zijn opvallend positief.

Het VDA PO is ‘belangrijk’ en ‘leerzaam’, vindt 70% van de ouders en leerlingen. In totaal doen 76 leerlingen mee aan het VDA PO. Dat is 68 % van het totaal aantal leerlingen in groep 7 & 8 van De Alm, Don Sarto en Zuiderlicht. Ruim 85 % van alle leerlingen heeft de vragenlijst ingevuld, 42 % van de ouders van deelnemende leerlingen en 14% van ouders van niet-deelnemende leerlingen.

In het VDA VO beoordeelt 80% van de leerlingen en ouders het VDA als ‘belangrijk’ en ‘leerzaam’. Aan het VDA VO doen 32 leerlingen mee. De respons op de vragenlijst bij deze leerlingen was bijna 100%.

We zijn trots op deze uitkomst. Leerlingen en ouders weten heel goed dat meer tijd om te leren belangrijk is, en dat kinderen er wijzer van worden. Dáárom doen ze mee!

. Tot 5 uur naar school want… vrienden, aantrekkelijk programma en extra les!

In het VDA PO gaan dus 76 leerlingen op 2 dagen per week vrijwillig tot 5 uur naar school. In het VDA VO komen 32 leerlingen na hun schooldag op het VO naar De Spijkerbeemden voor het VDA VO. Onderzocht is welke aspecten het VDA voor deze leerlingen en ouders aantrekkelijk maken. Leerlingen en ouders waren hierin opvallend eensgezind. Zowel in het VDA PO als in het VDA VO scoorde de factor ‘’vrienden die meedoen’’ het hoogst. Meedoen aan iets wat belangrijk en leerzaam is, wórdt natuurlijk ook extra aantrekkelijk als je dat doet met je vrienden en vriendinnen.

De invulling van het programma geeft kinderen en ouders ook een aantrekkelijke reden om mee te doen. In het VDA PO gaat dat om huiswerkbegeleiding, sport en projectonderwijs. In het VDA VO draait dat om huiswerkbegeleiding. Grappig detail: in het PO en in het VO noemen ouders vaker dan hun kinderen de extra les in rekenen en taal als aantrekkelijke factor. De deelnamecijfers laten zien dat met het juiste programma kinderen toch op vrijwillige basis aan deze extra lestijd deelnemen.

. VDA PO: van activiteitengericht naar opbrengstgericht werken

De opbrengstgerichtheid van de VDA projecten is stevig versterkt geraakt. De naschoolse VDA projecten PO zijn inhoudelijk tot in detail uitgewerkt. Er is een jaarplanning en een jaarprogramma. Er is een verbinding gelegd met de kerndoelen voor het primair onderwijs, bij voorkeur op het gebied van taal. Hieruit zijn meetbare doelen afgeleid, die gebruikt zijn voor een kwalitatieve of kwantitatieve vorm van toetsing. De opbrengsten worden door de VDA coaches én de leerlingen geëvalueerd middels een beoordelingsformulier.

. VDA VO: focus op begrijpend lezen vanwege effect op studievaardigheden

Bij het VDA VO is het accent komen te liggen op begrijpend lezen. Vaardig zijn in begrijpend lezen helpt leerlingen bij het leren in het VO. Een tekst kunnen doorgronden is belangrijk bij alle vakken op de middelbare school! Onlangs zijn voor de tweede keer toetsen begrijpend lezen afgenomen. Hieruit blijkt dat er op het gebied van samenvatten flinke vooruitgang is geboekt. De laatste maanden van het schooljaar wordt vooral ingezet op het verbeteren van inzicht in verwijswoorden in een tekst.